Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op 25 februari 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer 50708228.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

 1. Aanbod: de Producten of Diensten die via de MyOrder-app  of de Sidekick-app aan Consumenten worden aangeboden.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 3. Aanbieder: de rechtspersoon die zijn Producten of Diensten via de MyOrder-app en/of Sidekick-app aan Consumenten aanbiedt;
 4. Bestelling: de bestelling en betaling van Producten of Diensten door de Consument bij de Aanbieder via de MyOrder-app;
 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 6. Diensten: de via de MyOrder-app en/of Sidekick-app aangeboden diensten van de Aanbieder;
 7. E-Mandate: heeft de betekenis als daaraan is toegekend in Artikel 9 lid 6;
 8. MyOrder: MyOrder B.V., gevestigd te Utrecht en met adres Oranje Nassaulaan 7, 1075 AH Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50708228 en met e-mailadres info@myorder.nl. MyOrder is een betaaldienstverlener die is vrijgesteld van de vergunningplicht voor betaaldienstverleners. MyOrder staat als van een vergunning vrijgestelde betaaldienstverlener ingeschreven in het register van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB);
 9. MyOrder-app: de mobiele applicatie van MyOrder waarmee een Consument onder meer het Aanbod kan bekijken en gebruiken en Bestellingen kan plaatsen;
 10. Sidekick-app: de mobiele applicatie van MyOrder waarmee een Consument onder meer het Aanbod kan bekijken, mobiele punten kan sparen bij deelnemende Aanbieders en gebruik kan maken van aanbiedingen van die Aanbieders;
 11. MyOrder Parkeren: de parkeerdienst van MyOrder waarbij de Consument zijn parkeerticket betaalt via de MyOrder-app of via een applicatie van een van de samenwerkingspartners van MyOrder;
 12. Overeenkomst: (i) de overeenkomst tussen MyOrder en de Consument voor het gebruik van de MyOrder-app en de via MyOrder aangeboden betaaldiensten, en/of (ii) de overeenkomst tussen MyOrder en de Consument voor het gebruik van de Sidekick-app en de via MyOrder aangeboden loyalty diensten;
 13. Producten: de via de MyOrder-app of de Sidekick-app aangeboden producten van de Aanbieder;
 14. SmartWallet: het prepaid betaalproduct van Wirecard waarmee de Consument in de MyOrder-app kan betalen;
 15. Website: de website van MyOrder: www.myorder.nl, de website van Sidekick: www.sidekickloyalty.nl en overige websites die op naam van MyOrder geregistreerd staan; en
 16. Wirecard: Wirecard Card Solutions Limited, een elektronisch geldinstelling gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2 onder (ii) aanvaardt de Consument de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 2. De Algemene Voorwaarden worden aan de Consument via de MyOrder-app en/of de Sidekick-app zodanig ter beschikking gesteld, dat deze door de Consument kunnen worden opgeslagen. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek van de Consument zal MyOrder een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail of per post toezenden.
 3. MyOrder is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt ten minste 2 maanden voor de inwerkingtreding daarvan via de MyOrder-app of per e-mail bekend gemaakt. De Consument kan MyOrder meedelen dat hij/zij de wijziging niet aanvaardt. Het is voor de Consument op ieder moment mogelijk de Overeenkomst kosteloos te beëindigen overeenkomstig Artikel 16 van deze Overeenkomst. Indien de Consument geen bezwaar indient, wordt hij/zij geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen MyOrder en de Consument zijn overeengekomen.
 5. De nietigheid van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet aan.
 6. Communicatie tussen MyOrder en de Consument vindt in beginsel plaats in de Nederlandse taal. Indien de taal van de telefoon van de Consument in het Engels is ingesteld, kan de communicatie in het Engels plaatsvinden.

Artikel 3: Overeenkomst

De Overeenkomst komt voor onbepaalde tijd tot stand wanneer de Consument de aanmelding voor de MyOrder-app, de Sidekick-app of de door MyOrder aangeboden diensten heeft voltooid, MyOrder de aanmelding via e-mail, de MyOrder-app of de Sidekick-app aan de Consument heeft bevestigd en de Consument deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. De Overeenkomst en de voorwaarden van de Overeenkomst worden behelst door deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Diensten MyOrder-app

 1. De dienstverlening van MyOrder aan de Consument bestaat uit het verstrekken van informatie over het Aanbod en het faciliteren van Bestellingen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Consument plaatst een Bestelling via de MyOrder-app.
  (i) de Consument downloadt gratis de MyOrder-app;
  (ii) de Consument opent de MyOrder-app. Indien de Consument nog geen persoonlijke gebruikersaccount en wachtwoord heeft aangemaakt via de Sidekick-app, maakt de Consument een persoonlijke gebruikersaccount aan bij het eerste gebruik van de MyOrder-app en beveiligt de MyOrder-app met een persoonlijk wachtwoord. Voor het voltooien van de aanmelding is aanvinken van het hokje “Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en accepteer deze” vereist. Indien de Consument al een persoonlijke gebruikersaccount en wachtwoord heeft aangemaakt via de Sidekick-app, meldt de Consument zich met die gegevens aan bij het (eerste) gebruik van de MyOrder-app.;
  (iii) de Consument of de MyOrder-app selecteert een plaats, stad of gemeente;
  (iv) de Consument bekijkt, in de geselecteerde plaats, stad of gemeente, het Aanbod en selecteert een Product of Dienst;
  (v) de Consument handelt de Bestelling af met de Aanbieder; en
  (vi) de Consument begeeft zich naar de locatie om de Bestelling af te halen, of wacht de levering van de Bestelling af op de door hem via de MyOrder-app opgegeven locatie.
 3. De Consument gaat door het plaatsen van een Bestelling een overeenkomst aan met de Aanbieder. Op deze overeenkomst kunnen algemene voorwaarden van de Aanbieder van toepassing zijn. MyOrder heeft hierbij slechts een faciliterende rol en is geen partij bij deze overeenkomst en is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, product of dienst aan de Consument op grond van de Bestelling of anderszins.
 4. Door het plaatsen van een Bestelling stemt de Consument in met de betaalopdracht aan de Aanbieder. Een Bestelling bestaat uit de volgende stappen: “bestel”, “naar betalen”, het kiezen van een betaalwijze en “betalen”. Nadat de laatste stap is voltooid, is de Bestelling definitief en is de betaalopdracht ontvangen. De betaling kan dan niet meer worden herroepen en wordt direct uitgevoerd. Na betaling is er voor de Consument een betalingsbewijs beschikbaar in de MyOrder-app.
 5. Voor bepaalde Producten of Diensten geldt dat de Consument de overeenkomst met de Aanbieder gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen kan ontbinden. Indien de Consument een herroepingsrecht heeft en hij daarvan gebruik wil maken, dan dient hij zich hierover in direct contact te stellen met de Aanbieder.
 6. MyOrder zal zich ervoor inspannen dat de MyOrder-app en de Website zonder technische storingen functioneren. MyOrder garandeert de beschikbaarheid van de MyOrder-app en de Website of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet.
 7. MyOrder is niet verplicht om het Aanbod voorafgaand aan plaatsing in de MyOrder-app te controleren. MyOrder staat niet in voor de kwaliteit, juistheid en/of rechtmatigheid van het Aanbod en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juiste en/of tijdige levering van het Aanbod.

Artikel 5: Diensten Sidekick-app

 1. De dienstverlening van MyOrder via de Sidekick-app aan de Consument bestaat onder meer uit het verstrekken van informatie over het Aanbod en het faciliteren van de volgende loyalty diensten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden: (i) het sparen van punten met een mobiele spaarkaart door Consumenten bij Aanbieders, (ii) het ontvangen door Consumenten van (persoonlijke) aanbiedingen van Aanbieders, (iii) het inchecken door Consumenten bij Aanbieders, en (iv) het ontvangen door Consumenten van e-mails van Aanbieders.
 2. De Consument kan op de volgende wijze gebruik maken van de loyalty diensten via de Sidekick-app:
  (i) de Consument downloadt gratis de Sidekick-app
  (ii) de Consument opent de Sidekick-app. Indien de Consument nog geen persoonlijke gebruikersaccount en wachtwoord heeft aangemaakt via de MyOrder-app, maakt de Consument een persoonlijke gebruikersaccount aan bij het eerste gebruik van de Sidekick-app en beveiligt de Sidekick-app met een persoonlijk wachtwoord. Voor het voltooien van de aanmelding is aanvinken van het hokje “Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en accepteer deze” vereist. Indien de Consument al een persoonlijke gebruikersaccount en wachtwoord heeft aangemaakt via de MyOrder-app, meldt de Consument zich met die gegevens aan bij het (eerste) gebruik van de Sidekick-app.;   
  (iii) de bij Aanbieders aangevraagde spaarkaarten zijn meteen zichtbaar in de Sidekick-app. Als de Consument nog geen spaarkaarten heeft aangevraagd, kan hij in de Sidekick-app zelf spaarkaarten van deelnemende Aanbieders activeren.
  (iv) de Consument ziet in de Sidekick-app aanbiedingen van de Aanbieders waar hij een spaarkaart van heeft. en
  (v) in de winkel (dan wel andere ruimte) van de Aanbieder kan de Consument via de Sidekick-app punten sparen, gebruik maken van aanbiedingen en volle spaarkaarten inwisselen.
 3. De Consument gaat door het afnemen van één van de loyalty diensten een overeenkomst aan met de Aanbieder. Op deze overeenkomst kunnen algemene voorwaarden van de Aanbieder van toepassing zijn. MyOrder heeft hierbij slechts een faciliterende rol en is geen partij bij deze overeenkomst en is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, product of dienst aan de Consument op grond van deze overeenkomst, een loyalty dienst of anderszins en MyOrder is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, een loyalty dienst of anderszins door de Aanbieder. De in de overeenkomst met de Aanbieder vermelde prestatie, product of dienst levert de Aanbieder aan de Consument voor eigen rekening en risico. Het voorgaande houdt uitdrukkelijk ook in dat uitsluitend de Aanbieder de spelregels van de spaarkaart bepaalt.
 4. MyOrder zal zich ervoor inspannen dat de Sidekick-app en de Website zonder technische storingen functioneren. MyOrder garandeert de beschikbaarheid van de Sidekick-app en de Website of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet.

Artikel 6: MyOrder Parkeren

 1. MyOrder Parkeren kan alleen worden gebruikt in deelnemende gemeenten. Een actueel overzicht hiervan is beschikbaar op de Website. De op de betreffende locatie geldende parkeertarieven worden via MyOrder Parkeren getoond.
 2. De Consument is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeerzonenummer dat hoort bij het parkeergebied waar hij/zij zijn/haar voertuig wil parkeren. Het gebruik van de GPS functionaliteit in de te gebruiken applicatie is voor eigen risico van de Consument en de Consument kan geen rechten ontlenen aan de parkeerzone die de betreffende applicatie op basis van GPS aangeeft. MyOrder is niet aansprakelijk voor eventuele boetes als gevolg van het opgeven van een verkeerd parkeerzonenummer.
 3. De Consument kan (i) vooraf aangeven hoe lang hij of zij wenst te parkeren, in welk geval de Consument een bevestiging ontvangt van het starten van de parkeertijd via de gebruikte applicatie, of (ii) de parkeersessie starten op het moment van parkeren en achteraf de parkeersessie stopzetten. In geval van optie (i) stuurt MyOrder 5 (vijf) minuten voor afloop van de parkeertijd een push notificatie aan de Consument en kan de parkeertijd eventueel worden verlengd. MyOrder garandeert het versturen of ontvangen van de push notificatie niet. In geval van optie (ii) wordt de parkeersessie automatisch aan het einde van de dag, om 00.00 uur beëindigd. MyOrder is niet aansprakelijk voor eventuele boetes als gevolg van het verstrijken van de parkeertijd en het niet hebben ontvangen van een pushnotificatie door de Consument.
 4. Indien MyOrder Parkeren (tijdelijk) niet beschikbaar is, dient de Consument het verschuldigde parkeergeld op een andere wijze te voldoen. MyOrder is niet aansprakelijk voor eventuele boetes die ten tijde van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van MyOrder Parkeren aan de Consument worden opgelegd.
 5. De Consument kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan MyOrder Parkeren. Instructies door parkeercontroleurs dienen steeds te worden opgevolgd.
 6. De verschuldigde parkeergelden worden door middel van de door de Consument gekozen betaalmethode geïncasseerd.

 

Artikel 7: SmartWallet

 1. De SmartWallet is een prepaid betaalproduct van Wirecard. De Consument kan de SmartWallet aanvragen via de MyOrder-app waarna een overeenkomst tot stand komt tussen de Consument en Wirecard. MyOrder is geen partij bij deze overeenkomst.
 2. MyOrder is slechts verantwoordelijk voor (i) de technische integratie van de SmartWallet in de MyOrder App, en (ii) het bijhouden en aan Wirecard doorgeven van opwaarderingen en betalingen die de Consument met zijn/haar SmartWallet doet. MyOrder garandeert niet dat de SmartWallet steeds via de MyOrder-app beschikbaar is en dat opwaarderingen en betalingen zonder fouten of vertraging aan Wirecard worden doorgegeven.
 3. De Consument kan zijn/haar betalingshistorie en saldo in de SmartWallet via de MyOrder-app bekijken. MyOrder garandeert niet dat deze gegevens steeds juist, actueel of beschikbaar zijn.
 4. MyOrder kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van de SmartWallet. De toepasselijke tarieven zijn vermeld in de MyOrder-app of op de Website. MyOrder kan de verschuldigde tarieven rechtstreeks ten laste van het saldo in de SmartWallet brengen.
 5. Voor het aanvragen van een SmartWallet of het verhogen van een SmartWallet limiet kan het noodzakelijk zijn om de identiteit en/of de kredietwaardigheid van de Consument te controleren. MyOrder, of een door haar ingeschakeld handelsinformatiebureau, kan deze controle namens Wirecard uitvoeren. MyOrder kan de identiteit en/of de kredietwaardigheid van de Consument ook voor haar eigen diensten laten controleren.
 6. Voor vragen over de SmartWallet kan de Consument contact opnemen met MyOrder.

Artikel 8: Betaling

 1. Voor bepaalde categorieën diensten van MyOrder (waaronder MyOrder Parkeren) is de Consument een transactieprijs verschuldigd. De toepasselijke transactieprijzen zijn vermeld in de MyOrder-app of op de Website. Betaling van de transactieprijs vindt gelijktijdig plaats met het afnemen van de dienst via een van de door MyOrder aangeboden betaalmethoden.
 2. Indien de Consument gebruik maakt van de betaalmethoden via creditcard of PayPal en deze betaling(en) om welke reden dan ook terugdraait, blijft de betaalverplichting voor de geleverde Producten of Diensten jegens de Aanbieder, of in geval van geleverde diensten van MyOrder de betaalverplichting jegens MyOrder, bestaan en is de Consument gehouden het openstaande bedrag binnen de gestelde termijn te voldoen.
 3. Indien betaling achteraf plaatsvindt, en de Consument het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig betaalt, meldt MyOrder dit aan de Consument door middel van een herinnering via de mobiele telefoon of e-mail. Indien de Consument het verschuldigde bedrag wederom niet binnen de in de herinnering gestelde termijn volledig heeft voldaan, is de Consument zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is MyOrder gerechtigd het openstaande bedrag ter incasso uit handen te geven. In dit geval komen alle redelijke kosten die hiermee zijn gemoeid, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de Consument.
 4. Indien de Consument niet binnen de initieel gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die MyOrder moet maken om het aan MyOrder toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Consument.
 5. MyOrder biedt niet de mogelijkheid uitgavenlimieten overeen te komen overeenkomstig artikel 7:523 lid 1 BW.
 6. De Consument kan bij gebruikmaking van de Diensten via de MyOrder-app een elektronisch mandaat afgeven voor het automatisch incasseren van uitstaande bedragen verschuldigd aan Aanbieders en/of MyOrder door MyOrder of het automatisch uploaden van een vooraf aangegeven bedrag op zijn/haar SmartWallet (het "E-Mandate"). Indien de Consument een E-Mandate afgeeft, dan geeft de Consument daarmee toestemming aan MyOrder om verschuldigde bedragen direct te incasseren, zonder voorafgaande notificatie. Deze dienst wordt in de MyOrder-app kosteloos door Twikey N.V. aan de Consument aangeboden. Er ontstaat met betrekking tot het E-Mandate een directe relatie tussen Consument en Twikey N.V. Indien MyOrder op grond van het afgegeven E-Mandate vervolgens bedragen incasseert of de SmartWallet uploadt, dan ontstaat enkel in verband met dit incasseren of uploaden een directe relatie tussen MyOrder en de Consument. MyOrder is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het afgeven van het E‑Mandate door de Consument.

Artikel 9: Onrechtmatig gebruik van het account

 1. In geval van (vermoed) misbruik van het account van Consument, zal MyOrder het betreffende gebruikersaccount direct blokkeren. Alle schade en kosten als gevolg van onrechtmatig gebruik van het account, komen voor rekening van de Consument, tenzij MyOrder hier op basis van de wet aansprakelijk voor is.
 2. De Consument dient zorgvuldig met zijn wachtwoord om te gaan en deze geheim te houden. In geval van verlies van het wachtwoord, kan Consument zelf via de MyOrder-app of Sidekick-app een nieuw wachtwoord instellen.
 3. De Consument dient MyOrder onverwijld in kennis te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn account, en van verlies of diefstal van het mobiele apparaat.

Artikel 10: Aansprakelijkheid MyOrder

 1. Indien de Consument door een aan MyOrder toe te rekenen materiële tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is MyOrder aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De Consument dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 13 maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd door de niet-toegestane of foutieve betalingstransactie aan MyOrder te melden, tenzij MyOrder de informatie betreffende die betalingstransactie niet overeenkomstig wettelijke verplichtingen aan de Consument heeft verstrekt.
 2. Voor zover wettelijk toelaatbaar wijst MyOrder alle overige aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, waaronder in ieder geval aansprakelijkheid, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 • een situatie van overmacht, waaronder wordt begrepen een omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en die niet is te wijten aan de schuld van MyOrder, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MyOrder komt, waaronder, maar niet beperkt tot: technische storingen of dataverlies, natuurrampen, oorlogsgevaar of oorlog of staking;
 • de onmogelijkheid om de MyOrder-app, de Sidekick-app de SmartWallet of de Website (volledig) te gebruiken;
 • het feit dat de informatie op de MyOrder-app (waaronder het Aanbod), de Sidekick-app of de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • fouten in de software van de MyOrder-app of Sidekick-app;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van MyOrder, waaronder de Website, de MyOrder-app en de Sidekick-app door een Aanbieder, de Consument of enige andere derde;
 • gebruik van de persoonsgegevens van de Consument door een Aanbieder of een andere derde, in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of ongevraagde communicatie (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet), tenzij dit gebruik toerekenbaar is aan MyOrder op grond van grove nalatigheid;
 • schade die is te wijten aan de Aanbieder, Wirecard of Twikey N.V.; en schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan een Bestelling en/of de Producten en Diensten van een Aanbieder.

De bepalingen van dit Artikel 11 laten de wettelijke rechten van de Consument en diens rechten op annulering van de Overeenkomst onverlet.

Artikel 11: Klachten

 1. MyOrder heeft een klachtenformulier beschikbaar op haar Website, waarmee de Consument een klacht bij MyOrder kan indienen. De Consument kan een klacht ook op de volgende wijze indienen: per e-mail (.(JavaScript must be enabled to view this email address)), telefonisch (020 820 20 39) of per reguliere post (Oranje Nassaulaan 7, 1075 AH Amsterdam).
 2. Klachten met betrekking tot Producten en Diensten, waaronder ook de loyalty diensten, van Aanbieders dienen rechtstreeks bij betreffende Aanbieder te worden ingediend. Indien dergelijke klachten desondanks bij MyOrder ingediend worden, zal MyOrder dergelijke klachten doorverwijzen naar de betreffende Aanbieder. MyOrder is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit de afhandeling van klachten van Consumenten die betrekking hebben op Producten en Diensten van Aanbieders.
 3. Indien MyOrder de klacht afwijst, heeft de Consument de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

 Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MyOrder, de MyOrder-app en Sidekick-app berusten bij MyOrder of haar licentiegevers.
 2. De Consument mag de MyOrder-app, de Sidekick-app en het Aanbod alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het overnemen, reproduceren of anderszins overnemen van de MyOrde-app, de Sidekick-app en het Aanbod is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MyOrder of haar licentiegevers.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. MyOrder, haar personeel en voor MyOrder werkzame personen, zullen alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgt, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot persoonsgegevens en bankgegevens van Consumenten, op welke wijze dan ook, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts gebruiken en ter beschikking stellen aan ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of het leveren van diensten aan Consumenten.
 2. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien (i) openbaarmaking krachtens de wet verplicht is, en/of (ii) de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, zich reeds in het publieke domein bevindt.

Artikel 14: Persoonsgegevens

MyOrder draagt zorg voor adequate beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn verkregen als gevolg van de Overeenkomst, tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. MyOrder verwerkt persoonsgegevens van de Consument in overeenstemming met de privacy policy van MyOrder en in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

Artikel 15: Beëindiging

 1. De Consument kan de Overeenkomst te allen tijde direct en kosteloos beëindigen door zijn saldo in de SmartWallet terug te (laten) storten, de MyOrder-app en/of Sidekick-app te de-installeren en MyOrder per e-mail (.(JavaScript must be enabled to view this email address)) te verzoeken zijn/haar gebruikersaccount op te heffen.
 2. MyOrder kan de Overeenkomst beëindigen door aan de Consument een bericht via de MyOrder-app, de Sidekick-app of per e-mail (.(JavaScript must be enabled to view this email address)) te sturen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 16: Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen MyOrder en Consumenten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. De bevoegde rechter te Midden-Nederland is uitsluitend bevoegd om van alle geschillen tussen MyOrder en Consument, voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, kennis te nemen.

***